Tiếp Nhận Người Xuất Gia Tu Học

Cập nhật: 12/1/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử gần xa

Nhằm tạo duyên lành cho những người có hảo tâm muốn xuất gia tu học đi trên con đường giải thoát giác ngộ, hiện tại chùa An Sơn thuộc huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận đang có tiếp nhận người xuất gia tu học. Nay thông báo đến quý Phật tử gần xa có hảo tâm muốn xuất gia tu học tại chùa An Sơn thì liên hệ với thầy qua số điện thoại 0902211773 để được hướng dẫn. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, sở nguyện viên thành.

Nam mô hoan hỹ tạng bồ tát ma ha tát.

Trụ trì chùa An Sơn. Đại đức Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Tin tức liên quan