Phật Dược Sư

Cập nhật: 8/2/2017

PHẬT DƯỢC SƯ

Dược Sư giáo chủ phương đông

Tâm từ rộng lớn sẵn lòng độ sanh

Chỉ cần ai phát lòng thành

Dược Sư trì niệm phước sanh tội trừ

Phước lực Ngài có đủ dư

Chữa lành bệnh khổ không trừ một ai

Chúng sanh trong cõi trần ai

Mắc nhiều chứng bệnh nạn tai khôn lường

Người thì đau ốm thảm thương

Người thì lạc bước sai đường lầm than

Mắt Ngài nhìn khắp thế gian

Tai Ngài nghe tiếng khóc than cuộc đời

Tay Ngài hóa hiện muôn nơi

Thân đi khắp chốn chẳng nơi nào từ

Đến đâu nghiệp chướng tiêu trừ

Đến đâu Ngài củng giải trừ bệnh đau

Bởi Ngài đã nguyện trước sau

Giải trừ bệnh khổ ốm đau cho đời

Dược Sư hạnh nguyện cao vời

Con xin trì niệm đời đời noi theo

Cuộc đời khổ ải bám đeo

Dược Sư hóa hiện nghiệp đeo phải rời

An nhàn dạo bước thảnh thơi

Dược Sư hải hội tuyệt vời lắm thay.

Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Tin tức liên quan