Vọng

Cập nhật: 1/2/2018

Vọng

Vọng thì nghĩ nhớ mong lung

Chuyện này chuyện nọ vô cùng vô biên

Vọng thì tâm chẳng được yên

Như thuyền gặp sóng xuống lên gập ghềnh

Vọng chuyện không tuổi không tên

Miên man suy nghĩ triền miên không dừng

Vọng như vượn khỉ trong rừng

Hết sang cành nọ lại chuyền cành kia

Vọng sinh trí sáng xa lìa

Vọng mà lắng dịu trí kia sáng bừng

Vọng ơi xin hãy thôi dừng

Cho tâm yên lắng nghiệp đừng tạo thêm

Đêm ngày chánh niệm tinh chuyên

Trí khai tỏa rạng tâm liền lạc an

Hồ tâm hiện bóng trăng vàng

Phật ân thị hiện rưới ban pháp lành

Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan