TU TỪ HÔM NAY

Cập nhật: 15/6/2019

TU TỪ HÔM NAY

Kiếp người ngắn lắm ai ơi

Khuyên người chớ mãi rong chơi tháng ngày

Hãy mau dừng lại lúc này

Chuyên lo tu luyện từ này về sau

Nay khỏe mai lại ốm đau

Nay còn mai mất dễ mau đổi dời

Đừng chờ đến xắp tắt hơi

Ăn năn hối lỗi chuyện đời đã qua

Muốn về cập bến liên hoa

Cùng Phật Bồ Tát một nhà an vui

Hãy mau tu tiến không lùi

Đời ta chắc hết ngậm ngùi về sau

Vợ chồng con cái gặp nhau

Đều do duyên nghiệp tới ngày củng xa

Đến khi hết kiếp ta bà

Tùy theo duyên nghiệp để mà ra đi

Níu kéo củng chẳng ích gì

Nghiệp đà gây tạo khó thì thoát qua

Vậy mau giác ngỗ tỉnh ra

Gieo trồng hạt giống Phật đà hôm nay

Mai này nhắm mắt buông tay

Chư Phật Bồ Tát đón ngay ta về

Thích Nguyên An

 

Chia sẻ
Bài viết liên quan