Thuyền Từ Cứu Độ

Cập nhật: 8/4/2018

Thuyền Từ Cứu Độ

Thuyền từ vượt sóng trùng khơi

Cứu người chìm nổi về nơi an lành

Chúng sanh ai niệm hồng danh

Quan Âm Bồ Tát tâm thành hiển linh

Ngài thương tất cả chúng sinh

Người lành kẻ ác hóa hình độ ngay

Thuyền từ lướt sóng đêm ngày

Thấy người khổ nạn ra tay cứu liền

Nếu người phiền não triền miên

Quan Âm trì niệm tâm liền an vui

Đi mưa về gió tới lui

Nghe đâu có khổ đứng ngồi không yên

Ngài thương hơn cả mẹ hiền

Bao dung muôn loại chẳng phiền một ai

Thuyền từ lướt sóng đêm ngày

Tai nghe tiếng khổ mắt Ngài dõi trong

Tay cầm bầu nước mát trong

Rưới ban pháp vũ lửa lòng tắt ngay

Chân tâm Phật tánh hiển bày

Sống đời an lạc tháng ngày thong dong.

Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan