Tạo Phước

Cập nhật: 15/6/2019

Tạo Phước

Làm phước quý thay

Cố gắng đêm ngày

Thường luôn ghi nhớ.

Ai cần giúp đỡ

Ta hãy giúp ngay

Sống nay chết mai

Nào ai biết được.

Bạc vàng có được

Chẳng mang theo gì

Chỉ tội phước đi

Như hình với bóng.

Ngày nào còn sống

Phước gắng vun trồng

Rồi khỏi đợi trong

Phúc phần sẽ đến.

Muốn về cặp bến

Cực lạc thiên đàng

Phước phải rộng ban

Khắp hàng sanh chúng.

Đời nay nghèo túng

Hạt phước chưa gieo

Giàu sang đói nghèo

Củng nhờ tu phước.

Xây chùa tạc tượng

Bố thí dân nghèo

Nên cố gắng gieo

Phước theo ta mãi.

Thích Nguyên An

 

Chia sẻ
Bài viết liên quan