Phát Nguyện

Cập nhật: 1/2/2018

Phát Nguyện

Đệ tử chúng con xin phát nguyện

Nguyện tu theo hạnh nguyện Thích Ca

Độ đời khắp hết thảy gần xa

Bỏ tà quy chánh tu điều thiện

Từ bi phước đức được tròn viên

Con nay xin khẩn thiết cúi xin

Cho con đủ sức mạnh niềm tin

Vượt qua chông gai bao thử thách

Giữa cuộc đời với bao tai ách

Không cản ngăn được lối con đi

Nguyện đem gieo rắc hạt từ bi

Tham si đoạn dứt không còn nữa

Tam bảo là nơi con nương tựa

Nguyện ngày đêm sớm tối tinh cần

Quét sạch hết thảy nghiệp tham sân

Bước lên bờ giác về đất Phật

Thoát chốn trần ai kiếp hồng trần.

Thích Nguyên An

 

Chia sẻ
Bài viết liên quan