Phật Đản Về

Cập nhật: 23/5/2018

Phật đản con chỉ ước mong Thành tâm dâng Phật với lòng thiết tha Cầu xin Đức Phật Thích Ca Bậc thầy ba cõi thương mà chứng tri

PHẬT ĐẢN VỀ

Thích Nguyên An

Mỗi năm cứ độ tháng tư

Lòng người con Phật tâm tư hướng về

Nơi thành Ca Tỳ La Vệ

Có vị Bồ Tát giáng thế độ sanh

Ngài thuộc giòng giõi trâm anh

Cha vua Tịnh Phạn mẹ lành Ma Gia

Tên Ngài là Tất Đạt Đa

Tương lai kế vị vua cha ngai vàng

Có vợ đẹp có con ngoan

Nhìn đời lắm cảnh trái ngang buộc ràng

Sinh già bệnh chết thở than

Ngài liền quyết chí lên đàng xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già

Tu hành cầu chứng tìm ra đạo màu

Thân Ngài gầy guộc xanh xao

Đạo thì chưa đến làm sao bây giờ?

Đúng lúc ấy thật bất ngờ

Có nàng mục nữ dâng chờ bát sữa

Uống rồi đến sông tắm rữa

Bên dòng sông Ngài cất lên lời hứa

Dù cho mất thân chăng nữa

Phải tìm ra được dòng sữa pháp màu

Tinh thần sức khỏe dồi dào

Bốn mươi chín ngày đêm vào thiền định

Quét sạch màng lưới vô minh

Hàng phục tất cả ma binh quấy rầy

Sao mai vừa mọc phút giây

Ngài liền chứng quả dưới cây bồ đề

Thương đời lắm kẻ lầm mê

Ngài đem Ánh Đạo Vàng về muôn nơi

Giúp người lạc lõng chơi vơi

Tìm nguồn an lạc thãnh thơi cõi lòng

Phật đản con chỉ ước mong

Thành tâm dâng Phật với lòng thiết tha

Cầu xin Đức Phật Thích Ca

Bậc thầy ba cõi thương mà chứng tri

Con nguyện cố gắng tu trì

Khơi đèn trí tuệ từ bi tuôn trào

Phật về nhân loại đón chào

Phật về muôn ánh trăng sao reo mừng.

Chia sẻ
Bài viết liên quan