Học Phật

Cập nhật: 15/6/2019

HỌC PHẬT

Học Phật trí tuệ mở khai

Học Phật quên hết tháng ngày buồn đau

Học Phật ngộ lý nhiệm màu

Biết đời giả tạm khác nào sương mai

Học Phật hiện tại tương lai

Hưởng nguồn an lạc chẳng sai bao giờ

Học Phật ta có bến bờ

Không còn lạc lõng bơ vơ giữa đời

Học Phật ta có thãnh thơi

Bỏ buông phiền não mỗi thời an vui

Học Phật chẳng sợ rủi xui

Gieo điều phước thiện đẩy lùi khổ đau

Học Phật thoát chốn trần lao

Về miền tịnh độ tháng ngày tiêu dao

Học Phật cao quý biết bao

Khuyên người gắng chí hãy mau vun bồi

Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan