Căn Tu

Cập nhật: 10/1/2018

Người mà có được căn tu Gắn nên khéo giữ cần cù hôm mai Đường đời đầy lắm chông gai Biết tu ắt sẽ tiêu tai nghiệp trần

Căn Tu

Người mà có được căn tu

Gắn nên khéo giữ cần cù hôm mai

Đường đời đầy lắm chông gai

Biết tu ắt sẽ tiêu tai nghiệp trần

Như khi vọng tiếng chuông ngân

Bao nhiêu phiền lụy bụi trần nhẹ rơi

Tâm an lòng dạ thãnh thơi

Đài sen Phật ngự sáng ngời chân tâm

Chắp tay lạy Phật Quan Âm 

Một lòng quy hướng gieo mầm thiện căn

Con nguyện sám hối ăn năn

Bao nhiêu nghiệp chướng dùng dằng sớm qua

Mai về cảnh Phật Di Đà

Quan Âm thế chí một nhà an vui.

Thơ: Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan