Sám Văn

Sám Văn Tuyển Chọn 8 - Sám Quy Mạng

STT Tiêu đề   Tải về
1 Sám Khể Thủ Thích Nguyên An
2 Sám Hồi Hướng Nguyện Văn Thích Nguyên An
3 Sám Khể Thủ Quan Âm Thích Nguyên An
4 Sám Ngã Niệm Thích Nguyên An
5 Sám Nhất Tâm Thích Nguyên An
6 Sám Niệm Thực Thích Nguyên An
7 Sám Pháp Giới Chúng Sanh Thích Nguyên An
8 Sám Phát Nguyện Thích Nguyên An
9 Sám Phổ Hiền Hạnh Nguyện Thích Nguyên An
10 Sám Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Thích Nguyên An
11 Sám Quy Mạng Thích Nguyên An
12 Sám Thập Phương Thích Nguyên An
13 Sám Văn Phát Nguyện Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại