Sám Văn

Sám Văn Tuyển Chọn 4 - Sám Phật Tổ

STT Tiêu đề   Tải về
1 Sám Cầu An 1 Thích Nguyên An
2 Sám Cầu Siêu 1 Thích Nguyên An
3 Sám Cầu Siêu 2 Thích Nguyên An
4 Sám Cầu Siêu 3 Thích Nguyên An
5 Sám Phật Tổ Thích Nguyên An
6 Sám Niệm Phật Thích Nguyên An
7 Sám Đại Từ Thích Nguyên An
8 Sám Từ Vân Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại