Sám Văn

Sám Văn Tuyển Chọn 2 - Sám Vu Lan

STT Tiêu đề   Tải về
1 Sám Vu Lan 1 Thích Nguyên An
2 Sám Phật Khánh Đản 1 Thích Nguyên An
3 Sám Phật Xuất Gia 1 Thích Nguyên An
4 Sám Phật Thành Đạo 1 Thích Nguyên An
5 Sám Phật Niết Bàn 1 Thích Nguyên An
6 Sám Ngã Niệm 1 Thích Nguyên An
7 Sám Ngã Niệm 2 Thích Nguyên An
8 Sám Khể Thủ Nghĩa 2 Thích Nguyên An
9 Sám Quy Mạng Diễn Nghĩa 2 Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại