Sám Văn

Sám Văn Tuyển Chọn 1 - Phát Nguyện Sám Hối

STT Tiêu đề   Tải về
1 Sám Hối Phát Nguyện 1 Thích Nguyên An
2 Sám Phát Nguyện 1 Thích Nguyên An
3 Sám Phát Nguyện Quy Y Tam Bảo 2 Thích Nguyên An
4 Sám Khể Thủ Nhĩa 1 Thích Nguyên An
5 Phát Nguyện Sám Hối 2 Thích Nguyên An
6 Phát Nguyện Sám Hối 3 Thích Nguyên An
7 Sám Phát Nguyện 3 Thích Nguyên An
8 Phát Nguyện Sám Hối 4 Thích Nguyên An
9 Sám Quy Mạng Diễn Nghĩa 1 Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại